Heeft u een betalingsachterstand bij de huur, het gas en licht, het water of de zorgverzekering dan ontvangt Vroeg Eropaf een melding over deze achterstand. Vroeg Eropaf neemt vervolgens contact met u op. Wij doen dat in opdracht van de gemeentes Amersfoort en Leusden.

Om contact met u op te kunnen nemen, u hulp aan te bieden en u te kunnen helpen hebben wij informatie van u nodig. U leest hierna welke gegevens wij van u verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken, hoe lang we uw gegevens verwerken, hoe we uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Van wie verwerkt Vroeg Eropaf persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met een betalingsachterstand die door de zorgverzekeraar, de verhuurder, het waterbedrijf of het energiebedrijf worden gemeld bij Vroeg Eropaf.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Vroeg Eropaf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen, u hulp aan te bieden en om u te helpen met uw schulden of betalingsproblemen als u dat wilt
  Als wij een melding ontvangen van een betalingsachterstand nemen wij contact met u op om u hulp aan te bieden. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een afspraak in te kunnen plannen en contact met u op te kunnen nemen. Maar ook om bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen aan de verhuurder, de zorgverzekeraar, het waterbedrijf en/of het energiebedrijf.
 • Om uw belangen en/of die van uw eventuele gezinsleden te beschermen
  Om uw belangen en die van uw eventuele gezinsleden te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om hulp te organiseren wanneer we zorgen hebben over uw persoonlijke situatie.
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze hulpverlening
  Om u goed te kunnen helpen zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren van onze hulpverlening. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een klacht indient.
 • Voor marketingdoeleinden
  Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om onderzoek te doen naar de behoeften van onze cliënten. Wij doen dit om beter op de wensen van onze klanten in te kunnen spelen en om mensen met financiële problemen beter te bereiken. In dit kader worden uw gegevens nooit gedeeld met anderen tenzij u hier specifiek toestemming voor geeft.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Wanneer wij uw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek, vragen wij hiervoor uw toestemming.

Op welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

Om gegevens te kunnen verwerken moet er sprake zijn van een wettelijke grondslag. De grondslagen zijn genoemd in de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Wij verwerken uw gegevens in het kader van Vroeg Eropaf (vroegsignalering) op basis van de grondslag ‘een taak van openbaar gezag’. Vroegsignalering is onderdeel van de schuldhulpverlening en is daarmee een wettelijke taak van de gemeente. De gemeentes Amersfoort en Leusden hebben de uitvoering van deze taak bij ons neergelegd. Daarom is er sprake van een taak van openbaar gezag.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij verwerken 3 typen gegevens:

 • Algemene persoonsgegevens
  Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling
 • Gevoelige persoonsgegevens
  Bijvoorbeeld inkomen, uitgaven, vermogens- en schuldpositie, gegevens over de aard en oorzaak van de schulden, gegevens over andere hulpverleners die betrokken zijn bij u en/of uw gezin
 • Bijzondere persoonsgegevens
  Wij verwerken gegevens over uw medische gezondheid wanneer deze informatie van belang is voor het doorverwijzen naar passende hulpverlening.

Hoe lang verwerken wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag dat de betalingsachterstand bij ons gemeld is.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij nemen verschillende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. De gegevens die u invult om een afspraak te maken op onze website worden bijvoorbeeld versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Ook de gegevens die wij van u bewaren zijn versleuteld.

Voor het opslaan van uw gegevens hebben wij softwareleveranciers ingeschakeld. Deze softwareleveranciers hebben aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen en garanderen geheimhouding van uw gegevens.

Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten. Hieronder kunt u lezen welke rechten dat zijn en hoe wij daarmee omgaan. Voor uitgebreide informatie over uw privacy rechten verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 • Recht op inzage
  U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken kunt u een mondeling of schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen een maand.
 • Recht op rectificatie
  Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt dit verzoek zowel mondeling als schriftelijk indienen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen een maand.
 • Recht op vergetelheid
  U kunt, in een aantal gevallen, aan ons vragen om uw gegevens te wissen. Dit is het recht op vergetelheid. Een verzoek om gegevens te wissen kunt u alleen schriftelijk doen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen een maand.
 • Recht op beperking van verwerking
  Als u heeft gevraagd om het wijzigen of verwijderen van uw gegevens kunt u tegelijkertijd vragen om een beperking van het verwerken van uw gegevens. Dit betekent dat uw gegevens tijdelijk, totdat wij een beslissing hebben genomen op uw verzoek tot wijziging of verwijdering, onbereikbaar maken voor alle medewerkers, behalve de betreffende teamleider. Een verzoek om het verwerken van uw gegevens te beperken kunt u alleen schriftelijk indienen. Wij beslissen in principe binnen 1 maand op uw verzoek.
 • Recht op dataportabiliteit  
  U kunt ons vragen om een overzicht van de door ons verwerkte gegevens. Dit kan alleen als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming of omdat wij een overeenkomst met u uitvoeren. Dit overzicht kunt u eventueel zelf doorgeven aan een ander organisatie. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u alleen schriftelijk doen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen 1 maand.
 • Recht op bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dat volgens de AVG in twee situaties doen:
  1. U ontvangt, zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven, reclamepost van ons.
  2. Er is sprake van een specifieke situatie of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Bezwaar kunt u alleen schriftelijk indienen. Wij behandelen uw bezwaar in principe binnen 4 weken.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Contactgegevens:

Joëlle van Kommer
e-mail: j.vankommer@stadsring51.nl
telefoon: 033 4 600 600
mobiel: 06 58 022 362

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Vroeg Eropaf is een activiteit die wordt uitgevoerd door Stichting Stadsring51. Vroeg Eropaf voert in de gemeentes Amersfoort en Leusden de vroegsignalering uit. Vroegsignalering is onderdeel van de schuldhulpverlening en is daarom volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) een wettelijke taak van de gemeente. In Amersfoort en Leusden heeft de gemeente ons de opdracht gegeven deze taak uit te voeren.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Vroeg Eropaf? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Contactgegevens:

Joëlle van Kommer
e-mail: j.vankommer@stadsring51.nl
telefoon: 033 4 600 600
mobiel: 06 58 022 362